Betöltés

Gyergyóalfalu szellemi öröksége

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Gyergyóalfalu szellemi öröksége
  2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Kolcsár Béla

Levelezési cím: 537135, Gyergyószárhegy, Both Ferenc tér 550 sz.

Telefonszám: 0721824225

E-mail cím: kastelylazar@gmail.com

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése

Gyergyóalfalu szellemi öröksége

  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
x ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus és vendéglátás

 

  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Gyergyószárhegy
  2. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési x tájegységi x megyei  külhoni (erdélyi) magyarság

  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Múlt, jelen és jövő egy helyszínen fonódik össze, szoros kapocsként alakítva, formálva évszázadok során mindennapjainkat. Ha a Gyergyói-medencét fenyőkoszorúkkal övező hegyekről betekintünk a medencébe, középső részén lát-hatjuk Gyergyóalfalut, a közigazgatásilag hozzá tartozó Borzonttal. A falu a medence egyik legnagyobb és legré-gibb települése, átszeli a Maros folyó, melybe kanyarogva ömlik Békény pataka. A falu pontos keletkezésének időpontjáról nem maradt fenn írásos bizonyíték, mivel az 1332. és 1337-es évekre vonatkozó pápai tizedjegyzékben nem a gyergyói települések elnevezései, hanem a tizedet fizető papok nevei voltak feltüntetve. Első írásos említése viszonylag későn, az 1567. évi 25 dénáros dézsmajegyzékben fordul elő. Ebben Alfalu már 44 portával szerepel. Viszont írásos bizonyítékok hiányában is megállapítható, hogy a telepü-lés jóval 1200 előtt keletkezhetett, hiszen templomkapujá-nak feliratán az 1213-as év szerepel. Az eredeti település a mai falutól nyugatra a Borzont-patak völgyében volt. 1675 és 1678 között püspöki székhely volt a település, ennek em-lékét a templom falában elhelyezett tábla őrzi. A lakosság többsége római katolikus, ennek hithű bizo-nyítéka István pap, aki a vallásukhoz végsőkig ragaszkodó embereket mozgósította 1567-ben János Zsigmond serege ellen. A tolvajos-tetői győzelem, az ősi hithez való ragasz-kodás emlékét hirdeti a pünkösdi csíksomlyói búcsú. A történelem viharai mellett természeti csapáso-kat is át kellett vészelnie a falu lakóinak. 1804-ben tűzvész pusztított a faluban, melyben a templom tetőzete is leégett. 1855-ben, 1858-ban és 1902-ben ismét nagyobb tűzvészek voltak. A mai több mint 800 éves templomunk, 1930-ban egy mellékhajóval bővült.

Mivel Gyergyóalfalu összterülete több, mint 20000 hektár, ezért őseink nagyrészt mezőgazdasággal foglakoz-tak. A településen mindig is virágzó gazdasági élet zajlott. A munka mellett nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra is. Már a 19. században Felső Népiskola működött, a te-lepülésnek ma is van középiskolája. Gyergyóalfalu messze földön híres képzőművészeiről. Ennek ékes bizonyíté-kai a falu központjában látogatható művészeti kiállítá-sok: Márton Árpád Állandó Tárlata, Sövér Elek Tárlat és Emlékszoba, Domokos Pál Péter Emlékszoba, valamint az Állandó Képzőművészeti Tárlat. Múltunk gazdagsága, öröklött értékeink büszkeség-gel töltenek el, de ugyanakkor köteleznek is minket. Ezt az üzenetet tolmácsolja a templomkertben álló kőtábla: „Ember vésd szívedbe, hogy ez a föld mindig székely volt és az is marad. ”

Vargyas Hajnalka

  1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
  • Balázs József, Hunyadi Irén, Iszlai Katalin, Mayer Julianna, Vargyas Hajnalka szerk.: Mesélő Alfalu, Mark House Kiadó – Gyergyószentmiklós, 2020
  1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: